تیم آسان بی تی سی

مهندس مسعود خاکبازان
مدیر و موسس

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس ارشد مدیریت IT

از دانشگاه تهران

مهندس حمیدرضا هوشیار
مدیر و موسس

کارشناس مهندسی صنایع

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

از دانشگاه تهران