فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

436CUSD chartCelo Dollar0.992781285006226$30,194120 میلیون دلار 4 میلیون دلار -0.31 % -0.55 %
437WNXM chartWrapped NXM71.2861884012369$2,168,098120 میلیون دلار 11 میلیون دلار -12.81 % -14.99 %
438ZKS chartZKSwap0.603968066945169$18,369119 میلیون دلار 13 میلیون دلار -19.32 % -13.49 %
440OXY chartOxygen1.88909511860256$57,455119 میلیون دلار 1 میلیون دلار -5.99 % -7.52 %
439WHALE chartWHALE17.211379774572$523,467119 میلیون دلار 1 میلیون دلار -7.61 % -4.65 %
441SPS chartSplintershards0.457437565197038$13,913118 میلیون دلار 7 میلیون دلار -11.96 % 10.13 %
442SSV chartssv.network11.7012092752482$355,881117 میلیون دلار 3 میلیون دلار -10.37 % 1.98 %
443PRO chartPropy1.63052431481331$49,591116 میلیون دلار 216,635 دلار -14.65 % -32.86 %
445SDN chartShiden Network2.0935838276622$63,674115 میلیون دلار 5 میلیون دلار -11.5 % -26.31 %
446HUNT chartHUNT1.0406817194446$31,651115 میلیون دلار 150 میلیون دلار -13.04 % 23.63 %
444MLK chartMiL.k1.46642553462275$44,600115 میلیون دلار 141 میلیون دلار -13.12 % 11.81 %
447aEth chartankrETH3898.44351951346$118,567,261114 میلیون دلار 86,062 دلار -10.43 % -4.54 %
448TROY chartTROY0.0126839884263334$386113 میلیون دلار 8 میلیون دلار -7.99 % -5.36 %
449AQT chartAlpha Quark Token5.42544314599221$165,009112 میلیون دلار 113 میلیون دلار -14.11 % 16.2 %
450DUSK chartDusk Network0.292543690471384$8,897112 میلیون دلار 9 میلیون دلار -11.42 % -13.21 %