می خوای بدونی اگر قبلا

می خریدی

الان چقد پول داشتی ؟؟

حساب کن