بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به اکسکوینو بوده است .

کمترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به کریپتولند بوده است .

فهرست صرافی ها

رتبه نام صرافی حجم معاملات 24h گذشته (تومان) بالاترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان) پایین ترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان)
1نوبیتکس۲۹۶,۶۲۴,۶۲۵,۹۶۲۱,۵۰۸,۷۶۸,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۹۰,۰۰۰
2اکسیر۱۳,۸۶۶,۲۲۹,۴۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
3اوکی اکسچنج۶۰۰,۰۶۹,۳۱۹۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
4والکس۱,۶۴۲,۹۸۳,۹۹۲,۰۱۵۱,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
5رمزینکس۶,۰۴۷,۷۳۷,۹۳۷,۹۸۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
6اکسکوینو۹۱,۶۲۷,۷۲۹,۶۹۴۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
7کریپتولند۴۲۳,۴۹۰,۲۱۶۸۱۵,۲۰۰,۲۹۲۷۸۲,۲۳۸,۶۵۲