Logo1

Microlearning یا ریز آموزش چیست؟

Hamid2

مدرس : سید حمید احمدزادگان

Microlearning روشی نوین و کار آمد در ارائه محتوای آموزشی متناسب با سبک زندگی امروزی است. باتوجه مشغله های شهروندان امروزی محتوای اتم های آموزشی بسیار کوتاه این روش می توانند در فرصت های پراکنده روز مره مفید و کارا باشند.

0

99

نظرات